Duidelijkheid voorkomt gedoe.

Op dit moment verandert de samenleving naar een participatiemaatschappij en krijgen gemeenten nieuwe taken. Van wonen, welzijn en zorgorganisaties wordt verondersteld dat ze samenwerken. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op netwerkers. Dit zien we bijvoorbeeld bij sociale wijkteams ontstaan.

Samenwerking gaat niet vanzelf. Het geeft gedoe. Een van de redenen waarom het soms moeizaam gaat met elkaar, is de onbekendheid wat men wel en niet kan verwachten.

De onderstaande vraag werd aan ons voorgelegd:

De gemeente heeft aangegeven netwerkpartner te zijn in het sociale wijkteam, maar wil wel over de voortgang van de sociale wijkteams kunnen rapporteren aan de raad. Hoe past dat bij de rol van netwerkpartner?

Voor het beantwoorden van deze vraag, hebben we gebruik gemaakt van onderstaande indeling.1

 • Regisseur

  De regisseur is voor het bereiken van zijn doel afhankelijk van anderen, maar is wel degene die het laatste woord heeft en de besluiten neemt. De relatie met anderen is daarmee per definitie hiërarchisch. Een voorbeeld van een dergelijke relatie is die van opdrachtgever- opdrachtnemer.

 • Stimulator

  De stimulator heeft een wens of een belang om een andere partij in beweging te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een maatschappelijk belang als het versnellen van innovaties. Er is geen hiërarchische relatie met partijen die in beweging moeten komen.

 • Facilitator

  Het initiatief om een doel te bereiken ligt vooral bij de andere partij. De facilitator heeft geen belang, maar wil de partij en het project ondersteunen. Een voorbeeld is het vervullen van de rol als ambassadeur voor een project of het creëren van een ontmoetingsplek.

 • Netwerkpartner

  Netwerkpartners werken samen, op basis van gelijkwaardigheid en met behoud van zelfstandigheid, aan het bereiken van een gezamenlijk doel. Voor het bereiken ervan is men afhankelijk van elkaars inbreng. Daar is bijvoorbeeld sprake van als verschillende (zorg)professionals, organisaties en overheden vanuit hun eigen domein in de vorm van een sociaal wijkteam met elkaar samen werken om te voorzien in de noden en wensen van wijkbewoners.

Onze ervaring is dat het loont om te investeren in het verhelderen van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Het helpt om gedoe te voorkomen.

Gea van Oortmarssen & Hans Erik van Helsdingen.

___________________________
[1] Wij hebben voor deze blog dankbaar gebruik gemaakt van de column van Peter Nientied.
www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/minder-regisseren-en-meer-netwerken