Samenwerking met Zorg voor Kennis: ondersteunen van gemeenten

AICOM en Zorg voor Kennis werken samen in het begeleiden van gemeenten: 

  • Bij het uitvoeren van onderzoek. Zo hebben we voor een gemeente in kaart gebracht of bij mantelzorgers de diverse zogenaamde respijtvoorzieningen bekend zijn. Het thema respijtzorg en de onbekendheid met de voorzieningen of niet aansluiten op de behoeften van mantelzorgers is nog steeds een actueel thema. Wij kunnen uw gemeente ondersteunen bij het in kaart brengen van de bekendheid bij mantelzorgers met bestaande voorzieningen en de wijze waarop deze aansluiten op de behoefte.
  • Bij het verzorgen van scholing. De uitkomsten van ons onderzoek naar zorgmijders hebben we vertaald naar een scholingsprogramma. U kunt meer informatie over deze training aanvragen via info@zorgvoorkennis.nl
  • Bij het begeleiden van teamdagen. Zo hebben we een gemeente begeleid bij het vraagstuk hoe er meer resultaatgericht gewerkt kan worden door de consulenten.
  • Bij het ontwikkelen van nieuwe methodieken. Wij hebben met de ontwikkeling van MIKZO  ingespeeld op de behoefte om op een moderne manier het keukentafelgesprek te voeren en daarbij meer resultaatgericht te werken. 

MIKZO: Het gesprek voeren en classificeren met behulp van een app

In het sociaal domein stellen de consulenten in een gesprek samen met de cliënt, en met hulp van vrijwilligers en mantelzorgers van de cliënt, een samenhangend ondersteuningsplan op. Met de classificatiemethodiek MIKZO gebeurt dat planmatig, persoons- en resultaatgericht. Samen met Zorg voor Kennis heeft AICOM een nieuwe methodiek ontwikkeld. De methodiek wordt ondersteund met een app die de consulent en cliënt gebruiksvriendelijk door het gesprek heen leidt. Het resultaat is een plan met inzicht in de zelfredzaamheid en doelen en acties om dit te verbeteren of op een stabiel niveau te houden. 

Het MIKZO Sociaal Domein is een classificatiesysteem dat het gesprek ondersteunt zodat de consulent en de cliënt samen de zes domeinen doorlopen en de mogelijke ondersteuningsvraag bespreken. Het doel is om de cliënt daar waar nodig ondersteuning te bieden die aansluit bij de behoeften van de cliënt. De methodiek sluit aan op oplossingsgericht werken omdat de cliënt wordt ondersteund in het vinden van oplossingen. Uitgangspunten van de MIKZO methodiek zijn het eenduidig classificeren, het sturen op het vergroten of op niveau houden van de zelfredzaamheid, een persoonsgerichte benadering door een planmatige en resultaatg41erichte aanpak.

Wat is de meerwaarde?

In de app kunnen de afspraken over de ondersteuning en de doelen direct ondertekend worden door cliënt en consulent. Hiermee kan de ondersteuning direct te laten starten en dat is een belangrijk winstpunt voor de cliënt. Voor de consulent levert deze nieuwe manier van werken minder administratie en meer tijd voor de cliënt op.

Meer weten over MIKZO: save the date! 

Op 8 november organiseren we een inspiratiemiddag, waarin we voor een beperkt aantal deelnemers de MIKZO methodiek en het werken met de app aan u te laten zien en met u te bediscussiëren. Onze ambitie is om MIKZO samen met geïnteresseerde gemeenten verder te ontwikkelen. Meer over deze middag leest u in onze flyer of ga direct naar onze inschrijfpagina.