Persoonsgerichte zorg: #hoe dan?

Persoonsgerichte zorg: #hoe dan?

In ons vorige blog hebben we aandacht besteed aan de tendens in onze samenleving om onder de noemer “persoonsgericht werken” de klant centraal te stellen. Dit is ook een actueel thema in de zorgsector.

Als zorgverlener benader je, vanuit de optiek van persoonsgericht werken, de cliënt als mens in plaats vanuit de aandoening of ziekte. Bij persoonsgerichte zorg betrek je de cliënt en zijn omgeving bij keuzes en is per definitie op maat. Dit kan betekenen dat in bepaalde gevallen de cliënt kan kiezen voor een niet-optimale behandeling omdat een behandeling bijvoorbeeld ten koste gaat van de kwaliteit van leven of het functioneren. De concepten positieve gezondheid en zelfmanagement sluiten hierbij aan.

Leren van andere implementatietrajecten

Maar nu de vertaling naar de praktijk. Waar is persoonsgerichte zorg reeds geïmplementeerd? En wat kunnen we daarvan leren? Welke werkwijzen en processen zijn veranderd, is er aandacht besteed aan opleiding of training van de zorgprofessional en welke resultaten zijn er geboekt? En is de zorg beter en effectiever geworden en is er gezondheidswinst bereikt? Bovendien: Welke lessen zijn er te trekken uit deze implementatietrajecten?

Samen met Zorg voor Kennis willen wij kennis uit de praktijk verzamelen en antwoorden verzamelen. Eén van de belangrijke lessen die wij zien is dat de implementatie van persoonsgericht werken aan moet sluiten op de visie en processen van de organisatie. Daarnaast zijn competentieontwikkeling en methodisch werken van belang.

Competentieontwikkeling verdient aandacht

Wij zien dat zorgprofessionals zich veelal scholen in het voeren van het gesprek of dat er generieke tips worden gegeven voor het voeren van het persoonlijke gesprek. Een vertaling naar competenties geeft inzicht in de vaardigheden die de professional nodig heeft om persoonsgericht te kunnen werken. En deze vaardigheden kun je ontwikkelen. Wat is er bekend is over deze competenties bij zorgprofessionals en het strategisch ontwikkelen ervan?

Invoeren van methodisch werken

Persoonsgericht werken vergt ook planmatig methodisch werken. Persoonsgericht en planmatig werken kan vanuit een classificatiesysteem (OMAHA of MIKZO) of zorgleefplan. Hoe je dat doet, hoe je verplegenden en verzorgenden hierin mee krijgt, en wat de ervaringen met het invoeren van een planmatige aanpak en het meten van persoonsgerichte zorg zijn, komt aan bod tijdens onze bijeenkomst over persoonsgericht werken.

 

_____________________________________

Persoonsgerichte zorg meetbaar maken: het kan!

De klant centraal

Veel organisaties in de zorg zijn bezig met de transformatie naar een meer klantgerichte organisatie. Veel mensen vinden dat een klantgerichte benadering goed is voor het succes van een organisatie. Voor de overheid gaat het dan uiteindelijk om burgers en in de zorg gaat het om de patiënten of cliënten. Er komt dan ook steeds meer aandacht voor de relatie met de cliënt en de wijze waarop nog beter kan worden aangesloten op de wensen en behoeften. Dit begint al bij de website, bijvoorbeeld bij de vraag of de website eigenlijk wel aansluit bij de behoefte, vragen of de kennis van de cliënt. Maar er is meer nodig.

Van klant centraal naar persoonsgerichte zorg

Een uitwerking van de klant centraal is persoonsgerichte zorg. Het gaat daarbij om een meer gelijkwaardige relatie met de patiënt/cliënt en het centraal stellen van de vraag: wat heeft een patiënt/cliënt nodig heeft om zich van waarde en gelukkig te voelen? Want of je nu een bezoek brengt aan de huisarts of verhuist naar een zorginstelling, je wilt dat er aandacht is voor je persoonlijke wensen en voorkeuren. Dat je kunt meedenken over beslissingen die jou raken. Dit is nog lang niet altijd het geval. Uit recent onderzoek blijkt dat het vaak nog eenrichtingsverkeer is in het gesprek met de zorgverlener.

Persoonsgerichte zorg vraagt om een cultuurverandering van de hele organisatie en het aanpassen van werkwijzen, zoals het consult. Daarbij pleiten we ervoor om te leren van anderen en voort te bouwen op bestaande kennis. Zo heeft Zelfzorg Ondersteund verschillende modellen voor een persoonsgericht consult in kaart gebracht. De patiëntenfederatie heeft een website met tips en informatie voor patiënten en artsen voor het voeren van een goed gesprek.

Feedback ontvangen van de klant: basis voor verbetering

Door de patiënten/cliënten te vragen naar hoe nieuwe werkwijze wordt ervaren, kan veel geleerd worden. Zorg voor Kennis heeft daarvoor een korte (online) vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst kan ook ingezet worden om de effecten van persoonsgerichte zorg na te gaan.

Door het vragen en ontvangen van feedback weet u wat in uw nieuwe aanpak goed gaat en waar u zich verder op kan verbeteren. Lees meer over de kracht van feedback in ons eerder verschenen blog.

Meer weten over AICOM?

Staat u aan het begin van een vernieuwend project en wilt u voorkomen dat u opnieuw het wiel uitvindt? Wij maken graag een inventarisatie van bestaande kennis en best practices. Lees meer over onze opdrachtgevers, dienstverlening en kernwaarden op www.aicom.nl of neem direct contact met ons op.

_____________________________________
1) De vragenlijst is gebaseerd op de hoofdlijn uit de kwaliteitskaders verpleging en verzorging.